PEOPLE

We are all from the Computer Archietecture Laboratory, Advanced Computer System Research Center (ACS), ICT.Members:

 • Mingyu Chen (Professor)

 • Yungang Bao (Professor)

 • Yuhang Liu  (Assoicate Professor)

 • Tianyue Lu

 • Haiyang Pan

 • Zuojun Li

 • Haifeng Li

 • Luming Wang

Previous Members:

 • Jiutian Zhang

 • Shunan Cai

 • Zhipeng Wei

 • Licheng Chen

 • Yongbing Huang

 • Zehan Cui

 • Zhongbin Zha

 • Yuan Ruan

 • Yan Zhu

 • Jinyong Zhang

 • Xianyang Jiang

 • Wenli Zhang

 • Lei Li

 • Zheng Cao