People

We are all from the Computer Archietecture Laboratory, Advanced Computer System Research Center (ACS), ICT.

Members:

Previous Members:

 • Jiutian Zhang
 • Shunan Cai
 • Zhipeng Wei
 • Licheng Chen
 • Yongbing Huang
 • Zehan Cui
 • Zhongbin Zha
 • Yuan Ruan
 • Yan Zhu
 • Jinyong Zhang
 • Xianyang Jiang
 • Wenli Zhang
 • Lei Li
 • Zheng Cao